Nawigacja


Ks. Jan Tawardowski

1915 - 2006

Ogólne informacje o rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel ws. rekrutacji Rekrutacja do klasy pierwszej Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja

Ogólne informacje o rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Procedury rekrutacji dzieci do publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów  przedszkolnych w Gminie Kołbiel na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59),

- Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel  i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
wraz z wartością punktową.

   § 1.

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  punktach przedszkolnych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 5. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału  przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wskazanego we wniosku o przyjęcie, wójt gminy wskaże  rodzicom
  inne przedszkole, oddział  przedszkolny w szkole podstawowej  lub punkt przedszkolny,
  który przyjmie dziecko.
 6. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej nie powinna przekraczać 25 dzieci.
 7. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w  szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Brak deklaracji uznaje się, że nie będzie kontynuowane wychowanie przedszkolne przez  dziecko w kolejnym roku szkolnym.
 8. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
  lub punktu przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem danej gminy mogą być przyjmowani dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 2.

 1. Rodzice składają wypełniony  i podpisany wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego.
 2. Podpisy złożone we wniosku potwierdzają zgodność informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym.  
 3. Rekrutacja dzieci prowadzona jest zgodnie z zasadami:

 -  powszechnej dostępności,

 -  co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem określonym

    przez organ prowadzący,

-   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurą rekrutacji dzieci.

 4.   Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach.

 -  W pierwszym etapie bierze się pod uwagę ustawowe kryteria, określone w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe. Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym  etapie  postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej
albo punkt przedszkolny  nadal   dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane
są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  lub punktu przedszkolnego na terenie  gminy Kołbiel, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal będzie  dysponowała wolnymi miejscami.

§ 3.

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor placówki powołuje Komisję Rekrutacyjną. W skład Komisji Rekrutacyjnej  powołanej Zarządzeniem dyrektora danej placówki wchodzą trzej przedstawiciele Rady Pedagogicznej.
 2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków zgodnie z kryteriami i punktacją obowiązującą na poszczególnym etapie rekrutacji.
 3. Sporządzone listy przez Komisję Rekrutacyjną zostaną podane  do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie placówki.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.
 6. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora danej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor danej placówki rozpatruje odwołanie po rozstrzygnięciu Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 8. Jeżeli dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do danej placówki zobowiązani są do podpisania umowy cywilno – prawnej w terminie określonym na każdy rok szkolny. Niepodpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
  Człekówka 62
  05-340 Kołbiel
 • (+25) 757-31-85

Galeria zdjęć