• Klauzula informacyjna RODO

    • Szanowni Państwo!


     Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

     Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZŁEKÓWCE


     Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:


     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce reprezentowana przez dyrektora szkoły – Małgorzatę Szostak.

     2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Jolantą Molską-Jerin, e-mail: iodo@kolbiel.pl

     3) Administrator danych osobowych - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym. 

     4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

     5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym. 

     6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

     7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

     8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

     9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.