• Od historii do współczesności...

    • Pierwsze wzmianki o początkach szkoły w Człekówce sięgają lat 1936 – 1941. Wtedy to, w wyniku scalenia gruntów, wydzielono 3 place szkolne wsi: Człekówka, Chrosna i Karpiska do wspólnego użytkowania dla mieszkańców. Łączna powierzchnia gruntu wynosiła 2,2 ha. Jednakże budowy placówki nie rozpoczęto w związku z wybuchem II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych nadal nikt nie interesował się powstaniem szkoły. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach państwa Jarzębskich i państwa Matosków, którzy wydzielili w tym celu po jednej izbie. Pierwszą nauczycielką była wówczas pani Helena Kiliszek. Prowadziła ona lekcje łączone w klasach I – IV. Dalsze kształcenie uczniów odbywało się w położonej opodal Kołbieli. W roku 1964 z inicjatywy pani Kiliszek powstał komitet budowy szkoły w Człekówce. W jego skład weszli m.in. sołtysi Człekówki, Chrosny i Karpisk oraz pan Kurdej (mieszkaniec Chrosny) jako przewodniczący budowy. Na wcześniej wspomnianych działkach powstały: ośmioklasowa szkoła i 2 domy dla nauczycieli. Inwestycja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony mieszkańców w/w wsi. Większość prac wykonano w czynie społecznym. 
     W roku 1965 dyrektorem szkoły został pan A. Szymaniuk. W nowej szkole zatrudnił 9 nauczycieli, dla których dodatkowo wygospodarował 3 mieszkania na piętrze budynku. Nauczyciele nie pracowali już w klasach łączonych. Do dyspozycji mieli 6 izb lekcyjnych. Siódma sala , z przeznaczeniem na zajęcia pracy – techniki, znajdowała się w budynku obok szkoły. W tamtym okresie placówka wyróżniała się doskonałym wyposażeniem w pomoce naukowe i środki dydaktyczne np.: projektor, filmy oświatowe i fabularne, tablice tematyczne, maszyny do szycia. Znakomicie zaopatrzone były pracownie: biologiczna, fizyczna i chemiczna. Podobnie rzecz miała się z biblioteką, gdzie, oprócz niezbędnych lektur dla uczniów, znajdowały się encyklopedie i pozycje metodyczne dla nauczycieli. Na terenie szkoły działał także dziecięcy zespół muzyczny pod kierunkiem pana Z. Ćwieka. Uczniowie grali na mandolinach i kilkakrotnie zdobywali pierwsze miejsce w powiecie. Zespół występował też dla okolicznych mieszkańców, z czego dochody przeznaczano na wycieczki szkolne. Podobnie wykorzystywano wpływy z innych imprez kulturalnych organizowanych dla społeczności lokalnej (np. zabawy).
     W związku z funkcją opiekuńczą szkoły powstała świetlica dla dzieci oraz stołówka wygospodarowana na dużym korytarzu. Korytarz służył także jako sala gimnastyczna. Zamontowane na nim drabinki oraz zakupione liczne przybory pozwalały na sprawne prowadzenie lekcji kultury fizycznej. Temu celowi służyło również przygotowane za szkołą trawiaste boisko. 
     W roku 1974 dyrektorem obrano panią H. Kiliszek. W tym też czasie, z racji tworzenia zbiorczych szkół gminnych, zlikwidowano w Człekówce klasę ósmą. W następnych latach rozwiązywano kolejne klasy. Wolne pomieszczenia przekształcano na mieszkania dla nauczycieli. Dzieci ponownie zmuszone były dojeżdżać do szkoły w Kołbieli. Tylko dzięki staraniom rodziców ze wsi Chrosna pozostawiono jedną salę do zajęć dla dzieci najmłodszych. Uczyły się w niej na zmiany łączone klasy I i II oraz oddział przedszkolny. Wszelkie pomoce naukowe i zgromadzone środki dydaktyczne rozparcelowano do okolicznych szkół. Znaczna ich część w międzyczasie zaginęła m.in. kronika prowadzona od początku istnienia szkoły. 
     Kolejnymi dyrektorami Szkoły Podstawowej w Człekówce byli:
     • 1975 – 1978 – Zofia Błażejczyk
     • 1978 – 1980 – Krystyna Barejko
     • 1980 – 1985 – Jadwiga Samsel
     • 1985 – 1989 – Ryszard Przybylak
     • 1989 – 1994 – Anna Kowalska
     • 1994 – 2009 – Maria Bykowicz
     • 2009 -            Małgorzata Szostak 

     Pani A. Kowalska obejmując funkcję dyrektora przejęła szkołę już o profilu 0 – III. Nauka odbywała się w dwóch izbach, trzecia sala przeznaczona była na punkt katechetyczny. Pomieszczenia te odzyskano z dawnych mieszkań służbowych nauczycieli. Warunki pracy uczniów i grona pedagogicznego były niezwykle trudne. A Kowalska nawiązała ścisłą współpracę z Urzędem Gminy w Kołbieli oraz Komitetem Rodzicielskim. Odzyskano kolejne dwa pomieszczenia na izby lekcyjne. Ze środków finansowych Komitetu Rodzicielskiego, MEN – Nauka SA, Urzędu Gminy oraz budżetu szkolnego zakupiono niezbędne wyposażenie. Od prywatnych osób szkoła otrzymała kilka biurek i telewizor. Zmodernizowano plac szkolny. Powstało boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Była to tzw. akcja „Zielona sala gimnastyczna”. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór biblioteczny. Urządzono też plac zabaw dla grupy przedszkolnej. 
     W roku 1992 rozszerzono stopień organizacyjny szkoły do klasy czwartej. Liczba uczniów wynosiła wówczas 95 osób. Praca odbywała się już na jedną zmianę. Zatrudnionych było siedmiu nauczycieli. Dzięki poparciu wójta w 1993r. ponownie rozszerzono profil szkoły do klasy V. Pracowało wówczas 10 nauczycieli, a uczyło się 104 uczniów. Ta liczba dzieci spowodowała pracę na dwie zmiany.
     Wkrótce Szkoła Podstawowa w Człekówce stała się instytucją ośmioklasową. Wykształcenie ówczesnego grona pedagogicznego przedstawiało się następująco:
     • studia wyższe – 4
     • studium nauczycielskie – 3 
     • studiujący – 4.

     Na terenie szkoły działał Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy otwarto sklepik „PINOKIO”. Opiekowały się nim najstarsze dzieci. W każdym roku Samorząd organizował z pomocą wychowawców zabawy taneczne, imprezy związane z tradycjami polskimi, teatrzyki, loterie fantowe oraz ogólnoszkolny konkurs „Nasze zachowanie”. 
     Dyrektorem szkoły od roku 1994 do 2009 była pani Maria Bykowicz. Za jej kadencji oświata została poddana reformie, w wyniku której placówka jest sześcioklasowa. Szkoła po reformie liczyła niewiele ponad 100 uczniów. Pracowało w niej 11 nauczycieli z wyższym wykształceniem. 
     W ostatnim czasie wizerunek szkoły uległ radykalnemu przeobrażeniu. Przejęcie placówki przez Urząd Gminy w Kołbieli, zaangażowanie rodziców , dyrektora szkoły i grona pedagogicznego sprawiły, iż budynek oraz teren szkoły są nowoczesne i funkcjonale. Szkoła została odnowiona i ocieplona z zewnątrz, wymieniono w niej okna, drzwi, centralne ogrzewanie oraz częściowo podłogi. Oddano do użytku również szatnię, magazyn sportowy i nowe łazienki. Z inicjatywy rodziców wyremontowano część sal lekcyjnych. We współpracy z Unią Europejską szkołę wyposażono też w pracownię komputerową. 
     W trosce o najmłodszych UG w Kołbieli doprowadził do zorganizowania na szkolnym terenie placu zabaw. Należy dodać, iż w roku 2008 powstał projekt postawienia sali gimnastycznej. Już za kadencji nowej pani dyrektor pani Małgorzaty Szostak rozpoczęto budowę, a jej zakończenie przypadło na lipiec 2010 roku. Uroczyste oddanie sali gimnastycznej odbyło się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.
     Szkoła Podstawowa w Człekówce bierze czynny udział w życiu lokalnym. Koniecznie należy wspomnieć tu o dwóch ważnych uroczystościach patriotycznych związanych z rodzimym środowiskiem. Pierwsza miała miejsce w 2005 r. we wsi Karpiska. Odsłonięto tu obelisk na cześć polskich pilotów, którzy dokonywali w czasie II wojny światowej zrzutów żywności, lekarstw oraz broni na okolicznym terenie. Z kolei podczas drugiej ceremonii w roku 2006 na murach naszej szkoły uroczyście zawieszono tablicę upamiętniającą śmierć żołnierza Feliksa Zawady.
     Z inicjatywy dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej często odbywają się festyny w ramach Święta Rodziny. Rodzice i dzieci mają tu okazję do bliższego poznania pracowników szkoły, udziału w rozgrywkach sportowych i odpoczynku w kawiarence przy dobrej muzyce i potrawach z grilla. 

     Dnia 1 czerwca 2015 roku, to bardzo ważna data dla społeczności Szkoły Podstawowej w Człekówce. Od blisko dwóch lat placówka poszukiwała patrona, którego imię przyjmie. W setną rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z nadaniem szkole imienia oraz przyjęciem sztandaru. Decyzją Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców szkoła otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego oraz uroczyście przyjęła sztandar podarowany przez Gminę Kołbiel. Na uroczystości obecni byli: pani Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, pani Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu Otwockiego, pan Waldemar Kloch – Przewodniczący Rady Gminy Kołbiel oraz pan Adam Budyta – Wójt Gminy Kołbiel. Wśród obecnych gości byli również radni gminy, dyrektorzy instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kołbiel, a także rodzice i mieszkańcy wsi. Uroczystość miała bardzo doniosły charakter i nie brakowało w niej chwil wzruszenia i dumy. Od tego dnia szkoła ma swojego patrona, sztandar, hymn i ceremoniał.

     Współpraca miedzy Urzędem Gminy w Kołbieli, środowiskiem lokalnym oraz gronem pedagogicznym sprzyja rozwojowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce. Dzięki temu uczniowie tej placówki osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, często zdobywają laury na forum gminy, powiatu, a nawet województwa. Swoje umiejętności prezentują również w trakcie licznych programów artystycznych i spektakli teatralnych, które cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców okolicznych wsi.
     Mamy nadzieję, iż w przyszłości ktoś dopisze kolejne rozdziały chlubnej działalności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, a wypracowana przez lata swoista atmosfera oraz klimat pracy i nauki zaprocentują dalszymi sukcesami.