• Pedagog szkolny

    •  

      

     PEDAGOG SZKOLNY - mgr Dorota Rosłaniec
     jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

     WTOREK 8.15 – 9.45
     ŚRODA 8.15 – 10.45
     CZWARTEK 13.30 – 14.30


     SZANOWNI RODZICE!
     Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
     Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

     DRODZY UCZNIOWIE!

     Jeśli macie problem:
     • z nauką,
     • z adaptacją w szkole,
     • w kontaktach z rodzicami,
     • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
     • jesteście w trudnej sytuacji
     materialnej,
     • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
     • macie problemy ze zdrowiem,
     • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
     • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......
     ... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!


     PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE
     SOBIE PORADZIĆ.
     Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.
     Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:
     ● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy
     ● możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji
     ● możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadowalający

      

      

     Zadania pedagoga określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

      

     Należą do nich w szczególności:

     1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
     2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
     3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
     4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
     5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
     6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
     8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
     • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
     • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.