• Logopeda

    • Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi pani Klaudia Niedźwiecka, która pracuje w godzinach dostosowanych do zajęć uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne.

     Wtorek       7.00  - 11.00

     Czwartek    7.00 - 11.00

     Piątek          7.00 - 10.00

      

     Zadania pedagoga określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

     Należą do nich w szczególności:

     1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
     2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
     3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
     4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
     • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
     • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.