• Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

       

      WYMAGANIA:

      • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
      • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
      • wykształcenie co najmniej podstawowe,
      • dyspozycyjność,
      • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
      • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

      ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
       

      utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

      • wietrzenia pomieszczeń po zakończeniu zajęć,

      • zamiatania i czyszczenie na mokro podłóg,

      • ścierania kurzu z parapetów,

      • mycia przeszkleń drzwi oraz przeszklonej ściany,

      • opróżniania koszy na śmieci,

      • usuwania pajęczyn z sufitów, ścian i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach,

      • dbania o pomieszczenia sanitarne: mycie sedesów, mycie i dezynfekcja umywalek,

      • zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników

       papierowych i papieru toaletowego w sanitariatach,
      • zamknięcia okien i drzwi w pomieszczeniach szkoły,

      • okresowe mycie okien,

      • właściwa eksploatacja powierzonych narzędzi i sprzętu,

      • w przypadku przeprowadzania prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu użytkowania,

      • dbania o ład i porządek na stanowisku pracy,

      • reagowania na bieżące potrzeby w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego zgłaszanych przez użytkowników pomieszczeń,

      • współpraca z pozostałymi pracownikami (zgłaszanie usterek oraz uszkodzeń sprzętu itp.)

      • właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń,

      •  wykonywania innych poleceń przełożonego wynikających z organizacji pracy.

      WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

      Wymiar czasu pracy – 1 etat,

      Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę od 2 września 2019 na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym z możliwością przedłużenia.
       

      WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

      • podanie o pracę,

      • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (życiorys),

      • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

      • kserokopie świadectw pracy,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

      Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r., poz. 60, 1930).

      Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel z dopiskiem: nabór na stanowisko sprzątaczki.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 25 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00.

      Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 757 - 31 - 85.

       

     • Politechnika Warszawska dla juniorów - portal e-learningowy

     • Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań,w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie Juniora do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

      Dysponujemy tysiącami materiałów lub linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu.

      Materiały zawarte w linkach ukazują ten sam temat z różnych stron. Każde zagadnienie wyjaśniane jest równocześnie przez kilka osób, dzięki czemu każdy Junior może wybrać autora i formę wytłumaczenia, która najbardziej mu odpowiada. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.

      Dla bardziej zainteresowanych Juniorów przygotowaliśmy również dwie formy zajęć: zajęcia przez Internet prowadzone m.in. przez pracowników naukowych uczelni wyższych, głównie PW oraz zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej. Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu, co zdecydowanie poprawia efektywność Jego edukacji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze informatycznej każdy Junior może skorzystać z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy.

      Po więcej informacji zapraszamy na www.POLinfo.eu.

     • Dzień otwarty

     • Informujemy, że dzień otwarty zaplanowany na piątek 24 maja - zostaje przełożony na czwartek - 23 maja od godziny 17.00. do 19.00.

      Wychowawcy klasy II i III spotykają się z Rodzicami w środę 22 maja w godzinach 15.00. - 17.00.

      Zmiana terminu spowodowana jest potrzebą przygotowania sali gimnastycznej do wyborów europarlamentarnych 26 maja 2019 r.

      Za utrudnienia przepraszam,

      Małgorzata Szostak,dyrektor szkoły

     • Dyżury wakacyjne dla przedszkolaków

     • Na podstawie Zarządzenia nr 17/2019 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

      Zarządzenie oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na tablicy przy oddziale przedszkolnym oraz w wersji elektronicznej poniżej.

      Zarzadzenie_Karta zgłoszenia.pdf

       

    • Dzień Ziemi
     • Dzień Ziemi

     • W ramach obchodów Dnia Ziemi 26 kwietnia naszą szkołę odwiedził Pan Wojciech Cieślik pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in. o genezie oraz idei obchodów Dnia Ziemi na świecie, a także jego historii w Polsce. Pan Wojciech zwrócił naszą uwagę na to, jak krucha jest nasza planeta i jak możemy właściwie o nią zadbać. Na podstawie rysunków dzieci prześledziły proces recyklingu odpadów metalowych, szklanych i papierowych Uczniowie dowiedzieli się, jak w prosty sposób mogą przyczynić się do ochrony zasobów ziemi, które decydują o życiu ludzi. Dbałość o czystość, segregowanie śmieci i recykling, oszczędność wody i energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to gwarancja egzystencji człowieka w czystym środowisku naturalnym, dlatego troska o naszą piękną Ziemię, powinna być priorytetem każdego z nas.