• Wyniki egzaminu ósmoklasisty - dostępne od 14 czerwca br.

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna uprzejmie informuje, że uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, na stronie internetowej wyniki.edu.pl

      Wyniki będą udostępnione w serwisie 14 czerwca br.(piątek) od godz. 10.00.

      Logowanie na stronie wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie będą mogli otrzymać od dyrektora szkoły od 12 czerwca br. (środa)


      Życzę samych pozytywnych wyników!
      Małgorzata Szostak
      dyrektor

    • Szkolny Konkurs Muzyczny
     • Szkolny Konkurs Muzyczny

     • 5. 06. br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny. Uczestnicy konkursu zaśpiewali w trzech kategoriach wiekowych.
       

      Laureaci kategorii klas 0 – II

      I miejsce: Adrianna Ćwiek

      II miejsce: Natalia Michalska

      III miejsce: Amelia Prasuła

       

      Laureaci kategorii klas III – V

      I miejsce: Gabriela Młot

      II miejsce: Wojciech Kowalczyk

      III miejsce: Zuzanna Piotrak

       

      Laureaci kategorii klas VI – VIII

      I miejsce : Magdalena Więsik

      II miejsce : Natalia Rokicka

      III miejsce : Marceli Rosłoniec


       

      Zwycięzcom gratulujemy !


       

     • Badanie "Cyfrowi rodzice"

     • Zachęcamy Rodziców do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu on-line dotyczącym wykorzystania mediów cyfrowych. Biorąc udział w badaniu można uzyskać bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą uczyć dzieci prawidłowego używania tabletów, smartfonów czy Internetu.

      Więcej informacji

       

    • Wycieczka na Litwę
     • Wycieczka na Litwę

     • „Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka,

      na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne

      języki i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji”

      Czesław Miłosz

      W dniach 15-17 maja uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami panią Renatą Matosek i Weroniką Korab, uczestniczyli w wycieczce na Litwę – kraju o bogatej i ciekawej historii, pełnej malowniczych i niepowtarzalnych krajobrazów. Pierwszym etapem podrożyły było zwiedzanie Kowna, drugiego co do wielkości miasta Litwy. Jest ono położone w pięknej okolicy u zbiegu dwu rzek-Niemna i Wilii. Zdobi je wiele zabytków architektonicznych, które są odbiciem jego wielowiekowych dziejów. Kowno w 1468 roku spłonęło, lecz już do końca XV wieku zostało odbudowane. Uczestnicy podziwiali Ratusz zwany „białym łabędziem, Kowieńską Archikatedrę, Dom Perkuna - dawną faktorie kupiecką w stylu ekspresyjnego gotyku z XIV-XV w., ruiny zamku kowieńskiego i starówkę, którą zdobią ciekawe gotyckie i renesansowe kamieniczki.

      Drugi dzień to pobyt w Wilnie. Wilno należy bez wątpienia do piękniejszych miast świata, ze względu na wspaniałe zabytki: Należą do nich Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościołem św. Piotra i Pawła, kościołem św. Anny, Cerkiew św. Ducha, Klasztorem Bazylianów – miejsce uwięzienia Adama Mickiewicza, Katedra Wileńska pod wezwaniem św. Stanisława, dom Adama Mickiewicza, Pałac Prezydenckim, Cmentarz na Rossie, "Republika Zarzecza” - wileńska dzielnica artystów, imponujący zabytkowy kompleks Uniwersytetu z bogato ornamentowanymi kamienicami śródmieścia. O każdym ze zwiedzanych miejsc można by wiele napisać. Należy wspomnieć tylko o kilku, które zrobiły na wszystkich największe wrażenie i których na pewno nigdy nie zapomnimy. To między innymi Kościół św. Piotra i Pawła– nazywany polskim Kościołem, przykryty kopułą, wzniesiony na wzór bazyliki watykańskiej. Jest on perełką nie tylko litewskiego, ale i europejskiego baroku. Wnętrze kościoła jest białe, ściany, sklepienia i kopuła zostały pokryte tysiącami gipsowych dekoracji. Słynna jest również figura Chrystusa z prawdziwymi włosami, opadającymi na ramiona, usytuowana w bocznej nawie. Naszą uwagę zwróciła Katedra Wileńska, której początki sięgają czasów Władysława Jagiełły a barokowa Kaplica św. Kazimierza (patrona Litwy) w Katedrze św. Stanisława, która przypomina słynną Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. Na jej pięknym ołtarzu stoi srebrna trumna z relikwiami św. Kazimierza. Wrażenie zrobił Cmentarz na Rossie – najstarsza i najpiękniejsza wileńska nekropolia, miejsce pochówku serca Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matki i brata Adama. W naszej pamięci pozostanie Kaplica Ostrobramska ze słynącym z łask obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tajemnica obrazu nigdy nie została do końca rozwiązana. Uważa się, że jest to jeden z największych skarbów chrześcijaństwa. Dodatkową atrakcją był widok z 55 piętra wieży telewizyjnej, z której można było podziwiać całe miasto i okolice.

      Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzali Troki – nazywane perełką w koronie Litwy: zamek na wyspie, dawną rezydencję wielkich książąt litewskich i na zakończenie odbyli spacer dawną ulicą Karaimską. Degustowali także kibiny– najpopularniejszą karaimską potrawę.

      POLECAMY to miejsce wszystkim tym, którzy jeszcze tam nie byli. Litwa jest piękna!

     • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

       

      WYMAGANIA:

      • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
      • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
      • wykształcenie co najmniej podstawowe,
      • dyspozycyjność,
      • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
      • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

      ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
       

      utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

      • wietrzenia pomieszczeń po zakończeniu zajęć,

      • zamiatania i czyszczenie na mokro podłóg,

      • ścierania kurzu z parapetów,

      • mycia przeszkleń drzwi oraz przeszklonej ściany,

      • opróżniania koszy na śmieci,

      • usuwania pajęczyn z sufitów, ścian i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach,

      • dbania o pomieszczenia sanitarne: mycie sedesów, mycie i dezynfekcja umywalek,

      • zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników

       papierowych i papieru toaletowego w sanitariatach,
      • zamknięcia okien i drzwi w pomieszczeniach szkoły,

      • okresowe mycie okien,

      • właściwa eksploatacja powierzonych narzędzi i sprzętu,

      • w przypadku przeprowadzania prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu użytkowania,

      • dbania o ład i porządek na stanowisku pracy,

      • reagowania na bieżące potrzeby w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego zgłaszanych przez użytkowników pomieszczeń,

      • współpraca z pozostałymi pracownikami (zgłaszanie usterek oraz uszkodzeń sprzętu itp.)

      • właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń,

      •  wykonywania innych poleceń przełożonego wynikających z organizacji pracy.

      WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

      Wymiar czasu pracy – 1 etat,

      Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę od 2 września 2019 na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym z możliwością przedłużenia.
       

      WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

      • podanie o pracę,

      • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (życiorys),

      • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

      • kserokopie świadectw pracy,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

      Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r., poz. 60, 1930).

      Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel z dopiskiem: nabór na stanowisko sprzątaczki.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 25 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00.

      Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 757 - 31 - 85.

       

     • mLegitymacja - legitymacja szkolna w telefonie

     • Informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona do projektu mLegitymacja. Dzięki temu legitymację szkolną uczeń może posiadać w wersji elektronicznej w swoim telefonie.

      Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu TUTAJ

      Legitymacje w formie elektronicznej będą wydawane od nowego roku szkolnego dla chętnych uczniów.

     • Wycieczka do Warszawy

     • Z okazji Dnia Dziecka dzieci z klasy IV i V ruszyły na podbój stolicy. Nad bezpieczeństwem i przebiegiem wycieczki, która odbyła się 28.05.2019r. dzielnie czuwały p. Anna Żak i p. Dorota Ziubińska – Matla. Punktem docelowym był najbardziej rozpoznawalny i najwyższy budynek w Polsce Pałac Kultury i Nauki. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość, uwaga … 237 metrów ! To żyjące muzeum sztuki socrealizmu, biurowiec, kino i teatr, wybudowany jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego" w latach 1952–1955. Pani przewodnik opowiadała nam o historii, budowie i przeznaczeniu tego gmachu niegdyś i dzisiaj. Zwiedzaliśmy zespół sal audytoryjnych, konferencyjnych i balowych. Budynek PKiN pełni obecnie wiele użytecznych funkcji i trwale wpisał się w krajobraz naszej stolicy. 

      Kolejnym punktem programu było zwiedzanie rzeźb w Galerii Figur Stalowych. To unikalne, ręcznie wykonywane ze stalowego złomu dzieła. Powstały z  tysięcy elementów pochodzących z recyklingu. Rzemieślnicy wykonujący te niezwykłe eksponaty, poświęcają tysiące godzin, aby efekt końcowy zaskoczył wszystkich. I rzeczywiście... zaskoczył nas. Efekt był zdumiewający! Obejrzeliśmy 80 rzeźb inspirowanych bohaterami filmów, komiksów i bajek. Światowe hity motoryzacji i motocykle w skali 1:1 Niebywałe było to, że mogliśmy dotknąć każdego eksponatu, wsiąść do samochodów, poczuć się jak bohater kina akcji i zrobić niepowtarzalne zdjęcia. Byliśmy tym zachwyceni!

      Na deser zostawiliśmy wjechanie na taras widokowy. Widok z XXX piętra to atrakcja zaliczana do TOP 10 miejsc Warszawy! Każdy, kto trafi do stolicy prędzej, czy później wjedzie na górę, bo to tak jakby jechać do Paryża i darować sobie wieżę Eiffla. Nie da się po prostu ominąć tego punktu, zwłaszcza będąc w PKiN w Warszawie.

      Ostatnim, a zarazem długo wyczekiwanym i najsmaczniejszym punktem programu było oczywiście smaczne jedzonko. Mnóstwo pamiątkowych zdjęć, świetne wrażenia, i dobre humory towarzyszyły nam w drodze do domu.

      Dziękujemy za miło spędzony dzień:)


       

      Dorota Ziubińska – Matla

      Anna Żak

     • Politechnika Warszawska dla juniorów - portal e-learningowy

     • Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań,w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie Juniora do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

      Dysponujemy tysiącami materiałów lub linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu.

      Materiały zawarte w linkach ukazują ten sam temat z różnych stron. Każde zagadnienie wyjaśniane jest równocześnie przez kilka osób, dzięki czemu każdy Junior może wybrać autora i formę wytłumaczenia, która najbardziej mu odpowiada. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.

      Dla bardziej zainteresowanych Juniorów przygotowaliśmy również dwie formy zajęć: zajęcia przez Internet prowadzone m.in. przez pracowników naukowych uczelni wyższych, głównie PW oraz zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej. Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu, co zdecydowanie poprawia efektywność Jego edukacji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze informatycznej każdy Junior może skorzystać z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy.

      Po więcej informacji zapraszamy na www.POLinfo.eu.

     • Dzień otwarty

     • Informujemy, że dzień otwarty zaplanowany na piątek 24 maja - zostaje przełożony na czwartek - 23 maja od godziny 17.00. do 19.00.

      Wychowawcy klasy II i III spotykają się z Rodzicami w środę 22 maja w godzinach 15.00. - 17.00.

      Zmiana terminu spowodowana jest potrzebą przygotowania sali gimnastycznej do wyborów europarlamentarnych 26 maja 2019 r.

      Za utrudnienia przepraszam,

      Małgorzata Szostak,dyrektor szkoły

     • Dyżury wakacyjne dla przedszkolaków

     • Na podstawie Zarządzenia nr 17/2019 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

      Zarządzenie oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na tablicy przy oddziale przedszkolnym oraz w wersji elektronicznej poniżej.

      Zarzadzenie_Karta zgłoszenia.pdf

       

    • Dzień Ziemi
     • Dzień Ziemi

     • W ramach obchodów Dnia Ziemi 26 kwietnia naszą szkołę odwiedził Pan Wojciech Cieślik pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in. o genezie oraz idei obchodów Dnia Ziemi na świecie, a także jego historii w Polsce. Pan Wojciech zwrócił naszą uwagę na to, jak krucha jest nasza planeta i jak możemy właściwie o nią zadbać. Na podstawie rysunków dzieci prześledziły proces recyklingu odpadów metalowych, szklanych i papierowych Uczniowie dowiedzieli się, jak w prosty sposób mogą przyczynić się do ochrony zasobów ziemi, które decydują o życiu ludzi. Dbałość o czystość, segregowanie śmieci i recykling, oszczędność wody i energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to gwarancja egzystencji człowieka w czystym środowisku naturalnym, dlatego troska o naszą piękną Ziemię, powinna być priorytetem każdego z nas.


       

    • Zaproszenie
     • Zaproszenie

     • Dnia 03. 04. 2019 r. (środa) planujemy w naszej szkole spotkanie z panią psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku.

      Jest ono skierowane wyłącznie do rodziców uczniów naszej szkoły. Gdybyście Państwo mieli jakieś zapytanie, czy potrzebę podzielenia się z psychologiem jakimkolwiek problemem, to możecie Państwo zapisać się na indywidualne spotkanie ze specjalistą na dzień 3 kwietnia w godzinach popołudniowych.

      Zainteresowanych rodziców  proszę o kontakt przez Librusa z pedagogiem szkolnym. Zapisy na spotkanie trwać będą do 01.04.2019 r. (poniedziałek).

      Szczegółowych informacji nt. organizacji spotkania udzieli pedagog szkolny.

      Zapraszamy!

    • Gminny Turniej Tenisa Stołowego
     • Gminny Turniej Tenisa Stołowego

     • Tenis stołowy to dyscyplina sportu, która jest bardzo lubiana przez dzieci i młodzież. Nauczyciele wychowania fizycznego podejmują więc działania umożliwiające uczniom udział w rywalizacji i rozwój zainteresowań sportowych. W tym celu odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.

      22 marca 2019 r. w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe z Gminy Kołbiel. Wszystkich uczestników przywitała pani dyrektor Małgorzata Szostak, która życzyła sportowej zabawy i wielu zwycięstw. W zawodach wzięło udział 48 uczniów z klas V-VIII. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach – dziewczynki, chłopcy. Dzieci miały możliwość gry systemem „każdy z każdym”. Rozgrywkom towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. Zawodnicy przestrzegali zasady fair play. Wygrali jak zwykle najlepsi.

      W kategorii dziewcząt - I miejsce - Szkoła Podstawowa w Kątach.

      W kategorii chłopców - I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli.

      Na koniec turnieju pani dyrektor wręczyła statuetki wszystkim drużynom i życzyła zawodnikom dalszych sukcesów sportowych oraz zaprosiła do uczestnictwa w zawodach - już za rok.

      Dziękujemy Zakładom Piekarskim „Oskroba” z Człekówki za przekazanie słodkich bułeczek i wspieranie różnych uroczystości szkolnych.


       

    • Wiosenny happening
     • Wiosenny happening

     • 20 marca w naszej szkole (w środę), odbył się wiosenny happening. Wzięła udział w nim cała szkołą. Sama zaś akcja, była bardzo udana.

      Happening przygotowała klasa VII wraz z samorządem uczniowskim oraz chórem. Klasa VII zajęła się plakatami i transparentami, chór nauką radosnych i kojarzących się z wiosną piosenek, a samorząd zaproponował upięcie szalonych fryzur!

      Happening zaczął się od piosenki wykonanej przez nasz szkolny chór. Następnie, uczniowie klasy VII recytowali wiersz Jana Brzechwy ,,Przyjście wiosny’’. Potem, uczennica klasy VII, przeczytała „List od wiosny’’. Najciekawszą częścią happeningu był przemarsz przez korytarz z plakatami i transparentami. Została włączona w tle piosenka Majki Jeżowskiej. Klasy I, II i III niosły napis „WIOSNA’’. Uczniowie klasy VII nieśli transparenty i wielki plakat z napisem ,,Witaj Wiosno!’’ Uczniowie samorządu wykrzykiwali radosne hasła, zwiastujące wiosnę. Było bardzo głośno, ale również była wielka zabawa, zwłaszcza dla młodszych klas. Była ta bardzo udana akcja i nasz wspólny, duży sukces.

       

      Natalia Rokicka

      klasa VII

    • Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
     • Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

     • 22.03.19 r. odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział 16 uczniów z kl. V-VIII, wyłonionych podczas klasowych eliminacji. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach - dziewczynki, chłopcy. Dzieci walczyły ze sobą systemem „każdy z każdym”. Podczas rozgrywek nie zabrakło emocji, ale jak zwykle wygrali najlepsi.

      Wyniki zawodów:

      Magdalena Więsik z kl. VIII – I miejsce,

      Patryk Jęda z kl. VIII – I miejsce.

      Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali statuetki, które wręczyła pani dyrektor Małgorzata Szostak. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

    • Dzień otwarty z prelekcją dla rodziców
     • Dzień otwarty z prelekcją dla rodziców

     • Zapraszamy rodziców na dzień otwarty w piątek 22 marca o godzinie 17.00

      Jednocześnie informujemy, że o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie ze specjalistą z Centrum Rozwoju Edukacji z Krakowa.

      Tematem prelekcji będzie "Agresja u dzieci i młodzieży - jak postępować?" Celem spotkania jest nauczenie rodziców praktycznych metod na skuteczną kontrolę rozmowy z dzieckiem agresywnym. Specjalista podpowie, jak nie pozwolić się zdominować młodemu człowiekowi i odnieść zamierzone efekty pedagogiczne.

      Spotkanie potrwa 60 minut i ok. godziny 18.00 zaczną się indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami. Spotkania w ramach dnia otwartego trwać będą do godziny 20.00 w sali gimnastycznej.

      Serdecznie zapraszamy!

     • „Warszawska Syrenka” zawitała do Człekówki


     • 42. Konkurs Recytatorski ,,Warszawska Syrenka ‘’ – etap gminny odbył się w tym roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.
      Wzięło w nim udział 30 recytatorów z czterech szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Przegląd odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

      • klasy 0 – III

      • klasy IV – VI

      • klasy VII – VIII i gimnazjum.

      W skład jury weszli nauczyciele z poszczególnych placówek oświatowych : pani Monika Perszon (SP Rudzienko), pani Sylwia Piętka - Wicik (SP Kołbiel), pani Aneta Wojciechowska (SP Kąty) oraz pan Piotr Dobrowolski (SP Człekówka). Najmłodsi uczniowie recytowali wiersze autorstwa znanych i cenionych poetów dziecięcych takich jak: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Danuta Wawiłow, Wanda Chotomska, czy też bardzo lubiana Dorota Gellner. Starsi uczestnicy prezentowali zaś poezję Ludwika Jerzego Kerna, Wisławy Szymborskiej, Jana Twardowskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.


      Członkowie jury zgodnie orzekli, że poziom tegorocznego konkursu był wysoki i mieli oni nie lada trudność z wydaniem werdyktu. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą gminę w etapie powiatowym, który odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.


      Oto najlepsi z najlepszych :

      Izabela Nowak – uczennica klasy ,,0 ‘’ SP w Człekówce
      Amelia Kozera – uczennica klasy VI SP w Rudzienku
      Oliwia Antosiewicz – uczennica klasy VII SP w Kołbieli.


      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zaangażowania i dużego talentu, a laureatom życzymy sukcesów w pokonywaniu kolejnych etapów zmagań z trudną sztuką recytacji.

       

      Monika Waszelewska - Kot

    • Cześć i chwała bohaterom!
     • Cześć i chwała bohaterom!

     • Uroczyste obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości już za nami. Jednak w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce nadal podejmujemy działania związane z upamiętnianiem szczególnych wydarzeń i wyjątkowych osób, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica przeprowadzenia wojskowej operacji ”Stock”, która odbyła się 13 marca 1943 r. w Karpiskach stała się okazją do zorganizowania uroczystości patriotycznej. Każdy z nas bowiem, ma obowiązek znać nie tylko historię Polski, ale również powinien wiedzieć, co działo się w naszej małej ojczyźnie.

      14 marca 2019 r. w sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna. Na wstępie uczniowie klasy VII i VIII, pod kierunkiem wychowawców i nauczyciela historii, przedstawili część informacyjną związaną z tym wydarzeniem. Dzieci dowiedziały się, że  w naszej okolicy podczas II wojny światowej toczyły się walki z okupantem niemieckim o czym przypomina pomnik pamięci w Karpiskach. To właśnie w tej okolicy nocą z 13 na 14 marca 1943 roku Polska załoga 138 dywizjonu specjalnego RAF w ramach operacji „Stock” zrzuciła z samolotu w rejonie wsi Karpiska zasobniki z bronią, amunicją i sprzętem sabotażowym. Przybyli z nią również skoczkowie spadochronowi Cichociemni. Uczestnicy apelu poznali ciekawe i zarazem dramatyczne losy „cichociemnych”, czyli żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych desantowanych do okupowanej Polski, wsłuchując się w słowa ich przysięgi. Po uroczystości uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku w Karpiskach i tablicy umieszczonej na budynku szkoły, upamiętniającej żołnierza Armii Krajowej - Feliksa Zawadę.

      Poprzez podjęte przez nas działania oddajemy cześć i chwałę bohaterom, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Zapewniamy, że pamiętamy i dziękujemy.