• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek - 2 września 2019 roku o godzinie 10.00.

      Uroczystości szkolne poprzedzi msza święta, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Kołbieli o godzinie 9.00.

      Zapraszamy!

     • Podręczniki do religii na rok szkolny 2019/2020

     • Oddział przedszkolny

      red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

      Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

      Wydawnictwo: Jedność, Kielce

      Klasa I

      red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

      Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Klasa II

      red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

      Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Klasa III

      red. J. Czerkawski, E. Kondrak

      Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami, plus ćwiczenie

      Wydawnictwo : Jedność, Kielce

      Klasa IV

      red.: ks. Mariusz Czyżewski;

      Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Klasa V

       red.: ks. Mariusz Czyżewski;

      Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Klasa VI

      red.: ks. Mariusz Czyżewski;

      Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Klasa VII

      Autor: ks. Piotr Tomasik,

      Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej. Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić.

      Klasa VIII

      Autor: ks. Piotr Tomasik,

      Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

      Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić.

       

       

       

       

       

     • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

      ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  sekretarz szkoły


       

      1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

      • wykształcenie średnie,

      • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office.

      • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

      • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

      • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

      • znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela

      • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);

      • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

      • łatwość w redagowaniu pism urzędowych;

      • znajomość programów: SIO, Librus, Vulcan;

      • umiejętność interpretowania przepisów;

      • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

      • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;

      • dyspozycyjność;

      • odpowiedzialność, rzetelność, solidność;

      • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;

      • perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

      1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, należeć będzie między innymi:

      • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

      • prowadzenie sekretariatu szkoły – również w zakresie kadrowym pracowników,

      • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

      • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

      • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

      • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

      • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

      • wprowadzanie danych do obowiązujących systemów elektronicznych – SIO, SIOEO, Librus, Vulcan, ePUAP, PUE.

      • obsługa urządzeń biurowych,

      • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,

      • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

      • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

      • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

      • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

      • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

      1. Warunki pracy:

      • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

      • okres zatrudnienia: od  01.09.2019 r.

      • umowa na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

      1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel (pon. - pt. w godz. 10.00 – 14.00) lub pocztą na w/w adres oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy

      1. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

      2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

      3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

      4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

      5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;

      6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

      7. CV;

      8. podanie o przyjęcie do pracy.

      Dokumenty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r do godz. 13.00

      Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

      1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”


      Małgorzata Szostak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

       

     • Zakończenie roku szkolnego

     • Wakacje…. Nadeszły wakacje! Upragniony przez uczniów czas. Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy, która w 100 procentach zaowocowała promocją do klas programowo wyższych, a najstarsi uczniowie stali się absolwentami naszej szkoły. Każdy pracował na miarę swoich możliwości i sił, a nauczyciele starali się do tego zachęcać i doceniać systematyczność, zaangażowanie i każdy przejaw zainteresowania nauką, która - wierzę głęboko - zaowocuje w przyszłości. Na 77 uczniów naszej szkoły 40-tu otrzymało nagrodę książkową. Najwyższą średnią osiągnęła uczennica klasy ósmej - 5,50, a wysiłek uczniów z klas IV - VIII pozwolił uzyskać szkole średnią ocen 4,47.

      Pamiętajcie, że książka jest Waszym przyjacielem, więc weźcie ją, proszę, czasami do ręki zamiast tabletu, smartfona czy innego gadżetu, który wiecie dobrze, że nie zastąpi drugiego człowieka ani nie pomoże rozwijać wyobraźni. Pielęgnujcie przyjaźnie, spotykajcie się w realu, a nie tylko w sieci przez komunikatory społecznościowe. Kto ma możliwość, niech zwiedza piękne zakątki Polski lub zagraniczne miejsca.

       

      Mury naszej szkoły opuszczają absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy rozpoczną nowy etap w swoim młodym życiu. Dzisiaj rola nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce dla nich właśnie się kończy. Przekazujemy pałeczkę innym szkołom i innym nauczycielom. Pamiętajcie, że już w żadnej szkole, ani na żadnej uczelni nie spędzicie tak wiele lat, że już nigdy Wasze życie nie będzie tak beztroskie, jak w czasie pobytu w szkole podstawowej. Dziś, opuszczacie mury naszej szkoły i ruszacie w świat, ale nigdy nie zapomnijcie, o tych, którzy nauczyli was, co to przymiotnik, jaka część pizzy to ¾ i jak z honorem zaśpiewać hymn Polski.

      Dziś żegnając Was składam życzenia w imieniu całego grona pedagogicznego oraz młodszych kolegów i koleżanek: niech spełniają się Wasze marzenia i realizują plany. Odnoście, drodzy absolwenci, sukcesy tak w życiu osobistym, jak i szkolnym. Życzę, byście dostali się do wymarzonych szkół, a wiedzę, którą tu zdobyliście, wykorzystali wszędzie tam, gdzie postawicie swoje kolejne kroki. Jestem dumna, że na wszystkich pozaszkolnych wyjazdach, zachowywaliście się wzorowo, bezpiecznie i godnie reprezentowaliście szkołę, którą mam zaszczyt kierować.

      Wspominajcie nas i pamiętajcie o szkole, która dziś ze smutkiem mówi Wam „do widzenia”.

      Małgorzata Szostak - dyrektor

     • Jak nie czytam, jak czytam!

     • 7 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji, która ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają więcej, niż dorośli. W zeszłym roku rekord w czytaniu w jednym momencie ustanowiło 433 532 uczniów.

      Organizatorem całej akcji jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorami poszczególnych akcji lokalnych biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje.

       

    • Dzień Mamy i Taty w oddziale przedszkolnym
     • Dzień Mamy i Taty w oddziale przedszkolnym

     •  

      Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył Mamę i Tatę!”

      Dnia 7 czerwca dzieci przebrane za bajkowe postacie oklaskami powitały swoich kochanych Rodziców. Uroczystość Dnia Mamy i Taty to była szczególna okazja, której towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma. Wszyscy goście z zaciekawieniem i skupieniem słuchali życzeń, wierszy i piosenek w wykonaniu Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Baba Jagi, Smerfów, Pszczółki Mai, Gucia, Kota w butach, Kubusia Puchatka oraz Wróżek.

      Na koniec wszyscy Rodzice zaproszeni przez swoje pociechy zatańczyli wspólny taniec „Kaczuchy”. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

       Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.       Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta!

    • Zjazd Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego
     • Zjazd Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

     • 06. 06. 2019 br. klasy VII i VIII wraz z Pocztem Sztandarowym oraz opiekunami - panią Dorotą Ziubińską - Matla i panią Klaudią Niedźwiecką uczestniczyli w Dorocznym Zjeździe Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego, który odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Zjazd został zorganizowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II. W uroczystości wzięło udział 25 pocztów sztandarowych z różnych szkół i ośrodków wychowawczych w całej Polsce. Wszystkie łączy to, że noszą imię tego samego szlachetnego Patrona.

      Po zarejestrowaniu nasza grupa wraz i innymi reprezentantami szkół przemieściła się do Świątyni, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęła się inauguracyjna Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup. Uroczyste wejście i przemarsz wszystkich pocztów naprawdę robił wielkie wrażenie. Pośród 25 sztandarów dumnie prezentowali się również nasi dzielni uczniowie. Mimo ogromnego upału i zmęczenia nasza delegacja z wielką wytrwałością reprezentowała szkołę podczas nabożeństwa. Ich wzorowe zachowanie i postawa są godne najwyższej pochwały.

      Po Mszy Świętej, w trakcie której ksiądz biskup wygłosił piękne, okraszone cytatami z wierszy księdza Twardowskiego kazanie, wszystkie szkoły udały się na zasłużony poczęstunek, przygotowany przez organizatorów. Po pysznym obiedzie, który dodał nam sił, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Opiekunki grupy postanowiły nagrodzić wzorową postawę i wytrwałość naszych uczniów słodkim deserem w postaci lodów. Bez wątpienia wszyscy tego dnia na nie zasłużyli.

    • Wspomnienie o Feliksie Zawadzie
     • Wspomnienie o Feliksie Zawadzie

     • Rok szkolny 2018/19 to rok, w którym świętowaliśmy 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. Z tego powody podejmowaliśmy różne działania promujące patriotyzm. W tym celu również uczniowie kl. VII i VIII, pod kierunkiem wychowawców, przygotowali uroczysty apel upamiętniający bohaterów II wojny światowej. W szczególność jednak przybliżyli postać Feliksa Zawady, któremu poświęcona jest tablica pamiątkowa umieszczona na budynku szkoły.

      Uroczystość odbyła 22 maja w rocznicę urodzin żołnierza Armii Krajowej chorążego Feliksa Zawady, który urodził się 1922 r. w Człekówce, a zginął 16 kwietnia 1945 r. podczas II wojny światowej. Na wstępie prowadzący przypomnieli fakt, że pamiątkowa tablica umieszczona została na budynku szkoły 8 maja 2006 r. z inicjatywy osób, które przeżyły wojnę i znały chorążego Feliksa Zawadę. Był to niestety nieżyjący już pan Jan Bocian (kolega Felka ze szkolnych lat) i pan Wojciech Siedlecki. Dzięki nim mamy dowód potwierdzający, że nasi przodkowie oddali swe życie dla Polski, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym państwie i nazywać się Polakami.

      Następnie uczniowie przekazali kilka ważnych informacji dotyczących II wojny światowej i przybliżyć postać chorążego Feliksa Zawady. Każdy z nas bowiem powinien znać historię Polski, podtrzymywać pamięć o bohaterach wojny i oddawać cześć wszystkim poległym w walce o naszą wolność. Nie zabrakło również pieśni patriotycznej, którą zaśpiewali wszyscy zebrani razem z chórem szkolnym.

      Na zakończenie minutą ciszy uczciliśmy śmierć Feliksa Zawady i wszystkich poległych podczas II wojny światowej.

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty - dostępne od 14 czerwca br.

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna uprzejmie informuje, że uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, na stronie internetowej wyniki.edu.pl

      Wyniki będą udostępnione w serwisie 14 czerwca br.(piątek) od godz. 10.00.

      Logowanie na stronie wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie będą mogli otrzymać od dyrektora szkoły od 12 czerwca br. (środa)


      Życzę samych pozytywnych wyników!
      Małgorzata Szostak
      dyrektor

    • Szkolny Konkurs Muzyczny
     • Szkolny Konkurs Muzyczny

     • 5. 06. br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny. Uczestnicy konkursu zaśpiewali w trzech kategoriach wiekowych.
       

      Laureaci kategorii klas 0 – II

      I miejsce: Adrianna Ćwiek

      II miejsce: Natalia Michalska

      III miejsce: Amelia Prasuła

       

      Laureaci kategorii klas III – V

      I miejsce: Gabriela Młot

      II miejsce: Wojciech Kowalczyk

      III miejsce: Zuzanna Piotrak

       

      Laureaci kategorii klas VI – VIII

      I miejsce : Magdalena Więsik

      II miejsce : Natalia Rokicka

      III miejsce : Marceli Rosłoniec


       

      Zwycięzcom gratulujemy !


       

     • Badanie "Cyfrowi rodzice"

     • Zachęcamy Rodziców do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu on-line dotyczącym wykorzystania mediów cyfrowych. Biorąc udział w badaniu można uzyskać bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą uczyć dzieci prawidłowego używania tabletów, smartfonów czy Internetu.

      Więcej informacji

       

    • Wycieczka na Litwę
     • Wycieczka na Litwę

     • „Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka,

      na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne

      języki i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji”

      Czesław Miłosz

      W dniach 15-17 maja uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami panią Renatą Matosek i Weroniką Korab, uczestniczyli w wycieczce na Litwę – kraju o bogatej i ciekawej historii, pełnej malowniczych i niepowtarzalnych krajobrazów. Pierwszym etapem podrożyły było zwiedzanie Kowna, drugiego co do wielkości miasta Litwy. Jest ono położone w pięknej okolicy u zbiegu dwu rzek-Niemna i Wilii. Zdobi je wiele zabytków architektonicznych, które są odbiciem jego wielowiekowych dziejów. Kowno w 1468 roku spłonęło, lecz już do końca XV wieku zostało odbudowane. Uczestnicy podziwiali Ratusz zwany „białym łabędziem, Kowieńską Archikatedrę, Dom Perkuna - dawną faktorie kupiecką w stylu ekspresyjnego gotyku z XIV-XV w., ruiny zamku kowieńskiego i starówkę, którą zdobią ciekawe gotyckie i renesansowe kamieniczki.

      Drugi dzień to pobyt w Wilnie. Wilno należy bez wątpienia do piękniejszych miast świata, ze względu na wspaniałe zabytki: Należą do nich Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościołem św. Piotra i Pawła, kościołem św. Anny, Cerkiew św. Ducha, Klasztorem Bazylianów – miejsce uwięzienia Adama Mickiewicza, Katedra Wileńska pod wezwaniem św. Stanisława, dom Adama Mickiewicza, Pałac Prezydenckim, Cmentarz na Rossie, "Republika Zarzecza” - wileńska dzielnica artystów, imponujący zabytkowy kompleks Uniwersytetu z bogato ornamentowanymi kamienicami śródmieścia. O każdym ze zwiedzanych miejsc można by wiele napisać. Należy wspomnieć tylko o kilku, które zrobiły na wszystkich największe wrażenie i których na pewno nigdy nie zapomnimy. To między innymi Kościół św. Piotra i Pawła– nazywany polskim Kościołem, przykryty kopułą, wzniesiony na wzór bazyliki watykańskiej. Jest on perełką nie tylko litewskiego, ale i europejskiego baroku. Wnętrze kościoła jest białe, ściany, sklepienia i kopuła zostały pokryte tysiącami gipsowych dekoracji. Słynna jest również figura Chrystusa z prawdziwymi włosami, opadającymi na ramiona, usytuowana w bocznej nawie. Naszą uwagę zwróciła Katedra Wileńska, której początki sięgają czasów Władysława Jagiełły a barokowa Kaplica św. Kazimierza (patrona Litwy) w Katedrze św. Stanisława, która przypomina słynną Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. Na jej pięknym ołtarzu stoi srebrna trumna z relikwiami św. Kazimierza. Wrażenie zrobił Cmentarz na Rossie – najstarsza i najpiękniejsza wileńska nekropolia, miejsce pochówku serca Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matki i brata Adama. W naszej pamięci pozostanie Kaplica Ostrobramska ze słynącym z łask obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tajemnica obrazu nigdy nie została do końca rozwiązana. Uważa się, że jest to jeden z największych skarbów chrześcijaństwa. Dodatkową atrakcją był widok z 55 piętra wieży telewizyjnej, z której można było podziwiać całe miasto i okolice.

      Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzali Troki – nazywane perełką w koronie Litwy: zamek na wyspie, dawną rezydencję wielkich książąt litewskich i na zakończenie odbyli spacer dawną ulicą Karaimską. Degustowali także kibiny– najpopularniejszą karaimską potrawę.

      POLECAMY to miejsce wszystkim tym, którzy jeszcze tam nie byli. Litwa jest piękna!

     • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

       

      WYMAGANIA:

      • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
      • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
      • wykształcenie co najmniej podstawowe,
      • dyspozycyjność,
      • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
      • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

      ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
       

      utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

      • wietrzenia pomieszczeń po zakończeniu zajęć,

      • zamiatania i czyszczenie na mokro podłóg,

      • ścierania kurzu z parapetów,

      • mycia przeszkleń drzwi oraz przeszklonej ściany,

      • opróżniania koszy na śmieci,

      • usuwania pajęczyn z sufitów, ścian i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach,

      • dbania o pomieszczenia sanitarne: mycie sedesów, mycie i dezynfekcja umywalek,

      • zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników

       papierowych i papieru toaletowego w sanitariatach,
      • zamknięcia okien i drzwi w pomieszczeniach szkoły,

      • okresowe mycie okien,

      • właściwa eksploatacja powierzonych narzędzi i sprzętu,

      • w przypadku przeprowadzania prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu użytkowania,

      • dbania o ład i porządek na stanowisku pracy,

      • reagowania na bieżące potrzeby w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego zgłaszanych przez użytkowników pomieszczeń,

      • współpraca z pozostałymi pracownikami (zgłaszanie usterek oraz uszkodzeń sprzętu itp.)

      • właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń,

      •  wykonywania innych poleceń przełożonego wynikających z organizacji pracy.

      WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA:

      Wymiar czasu pracy – 1 etat,

      Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę od 2 września 2019 na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym z możliwością przedłużenia.
       

      WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

      • podanie o pracę,

      • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (życiorys),

      • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

      • kserokopie świadectw pracy,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

      Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r., poz. 60, 1930).

      Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel z dopiskiem: nabór na stanowisko sprzątaczki.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 25 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00.

      Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 757 - 31 - 85.

       

     • mLegitymacja - legitymacja szkolna w telefonie

     • Informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona do projektu mLegitymacja. Dzięki temu legitymację szkolną uczeń może posiadać w wersji elektronicznej w swoim telefonie.

      Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu TUTAJ

      Legitymacje w formie elektronicznej będą wydawane od nowego roku szkolnego dla chętnych uczniów.

     • Wycieczka do Warszawy

     • Z okazji Dnia Dziecka dzieci z klasy IV i V ruszyły na podbój stolicy. Nad bezpieczeństwem i przebiegiem wycieczki, która odbyła się 28.05.2019r. dzielnie czuwały p. Anna Żak i p. Dorota Ziubińska – Matla. Punktem docelowym był najbardziej rozpoznawalny i najwyższy budynek w Polsce Pałac Kultury i Nauki. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość, uwaga … 237 metrów ! To żyjące muzeum sztuki socrealizmu, biurowiec, kino i teatr, wybudowany jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego" w latach 1952–1955. Pani przewodnik opowiadała nam o historii, budowie i przeznaczeniu tego gmachu niegdyś i dzisiaj. Zwiedzaliśmy zespół sal audytoryjnych, konferencyjnych i balowych. Budynek PKiN pełni obecnie wiele użytecznych funkcji i trwale wpisał się w krajobraz naszej stolicy. 

      Kolejnym punktem programu było zwiedzanie rzeźb w Galerii Figur Stalowych. To unikalne, ręcznie wykonywane ze stalowego złomu dzieła. Powstały z  tysięcy elementów pochodzących z recyklingu. Rzemieślnicy wykonujący te niezwykłe eksponaty, poświęcają tysiące godzin, aby efekt końcowy zaskoczył wszystkich. I rzeczywiście... zaskoczył nas. Efekt był zdumiewający! Obejrzeliśmy 80 rzeźb inspirowanych bohaterami filmów, komiksów i bajek. Światowe hity motoryzacji i motocykle w skali 1:1 Niebywałe było to, że mogliśmy dotknąć każdego eksponatu, wsiąść do samochodów, poczuć się jak bohater kina akcji i zrobić niepowtarzalne zdjęcia. Byliśmy tym zachwyceni!

      Na deser zostawiliśmy wjechanie na taras widokowy. Widok z XXX piętra to atrakcja zaliczana do TOP 10 miejsc Warszawy! Każdy, kto trafi do stolicy prędzej, czy później wjedzie na górę, bo to tak jakby jechać do Paryża i darować sobie wieżę Eiffla. Nie da się po prostu ominąć tego punktu, zwłaszcza będąc w PKiN w Warszawie.

      Ostatnim, a zarazem długo wyczekiwanym i najsmaczniejszym punktem programu było oczywiście smaczne jedzonko. Mnóstwo pamiątkowych zdjęć, świetne wrażenia, i dobre humory towarzyszyły nam w drodze do domu.

      Dziękujemy za miło spędzony dzień:)


       

      Dorota Ziubińska – Matla

      Anna Żak

     • Politechnika Warszawska dla juniorów - portal e-learningowy

     • Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań,w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie Juniora do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

      Dysponujemy tysiącami materiałów lub linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu.

      Materiały zawarte w linkach ukazują ten sam temat z różnych stron. Każde zagadnienie wyjaśniane jest równocześnie przez kilka osób, dzięki czemu każdy Junior może wybrać autora i formę wytłumaczenia, która najbardziej mu odpowiada. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.

      Dla bardziej zainteresowanych Juniorów przygotowaliśmy również dwie formy zajęć: zajęcia przez Internet prowadzone m.in. przez pracowników naukowych uczelni wyższych, głównie PW oraz zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej. Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu, co zdecydowanie poprawia efektywność Jego edukacji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze informatycznej każdy Junior może skorzystać z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy.

      Po więcej informacji zapraszamy na www.POLinfo.eu.

     • Dzień otwarty

     • Informujemy, że dzień otwarty zaplanowany na piątek 24 maja - zostaje przełożony na czwartek - 23 maja od godziny 17.00. do 19.00.

      Wychowawcy klasy II i III spotykają się z Rodzicami w środę 22 maja w godzinach 15.00. - 17.00.

      Zmiana terminu spowodowana jest potrzebą przygotowania sali gimnastycznej do wyborów europarlamentarnych 26 maja 2019 r.

      Za utrudnienia przepraszam,

      Małgorzata Szostak,dyrektor szkoły