• Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

      ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  sekretarz szkoły


       

      1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

      • wykształcenie średnie,

      • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office.

      • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

      • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

      • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

      • znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela

      • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);

      • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

      • łatwość w redagowaniu pism urzędowych;

      • znajomość programów: SIO, Librus, Vulcan;

      • umiejętność interpretowania przepisów;

      • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

      • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;

      • dyspozycyjność;

      • odpowiedzialność, rzetelność, solidność;

      • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;

      • perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

      1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, należeć będzie między innymi:

      • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

      • prowadzenie sekretariatu szkoły – również w zakresie kadrowym pracowników,

      • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

      • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

      • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

      • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

      • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

      • wprowadzanie danych do obowiązujących systemów elektronicznych – SIO, SIOEO, Librus, Vulcan, ePUAP, PUE.

      • obsługa urządzeń biurowych,

      • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,

      • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

      • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

      • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

      • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

      • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

      1. Warunki pracy:

      • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

      • okres zatrudnienia: od  01.09.2019 r.

      • umowa na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

      1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel (pon. - pt. w godz. 10.00 – 14.00) lub pocztą na w/w adres oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy

      1. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

      2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

      3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

      4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

      5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;

      6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

      7. CV;

      8. podanie o przyjęcie do pracy.

      Dokumenty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r do godz. 13.00

      Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

      1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”


      Małgorzata Szostak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce